Aluminium hydroxide, extra pure, powder

21913 Aluminium hydroxide, extra pure, powder

CAS: 21645-51-2

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : AlH3O3
Khối lượng phân tử:78
Nhiệt độ nóng chảy:' 
Nhiệt độ sôi: 
Tỷ trọng :
Nhiệt độ chớp cháy: 

Cảnh báo nguy cơ: