TissuePrep 2 Micron (Certified), Fisher Chemical

T555 TissuePrep 2 Micron (Certified), Fisher Chemical

CAS: 64742-43-4

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:

Khối lượng phân tử:

Nhiệt độ nóng chảy:

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: