Palmitic acid

P/0280 Palmitic acid

CAS: 57-10-3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C16H32O2

Khối lượng phân tử: 256,42

Nhiệt độ nóng chảy: 59 °C - 63 °C

Nhiệt độ sôi: 351,5 °C (760mmHg)

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy: 206 °C

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H315-H319-H335. Gây kích ứng da, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Tuyên bố phòng ngừa: P261 - P305 + P351 + P338 - P302 + P352 - P321 - P405 - P501a. Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun. Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch. Nếu rơi trên da: Rửa sạch bằng nhiều xà phòng và nước. Xử lý cụ thể (xem nhãn). Kho bảo quản. Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.