Citric acid monohydrate, technical, pearls

44437 Citric acid monohydrate, technical, pearls

CAS: 5949-29-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử : C6H8O7.H2O
Khối lượng phân tử :210.14
Nhiệt độ nóng chảy:'°C
Nhiệt độ sôi :135-152°C
Tỷ trọng : 1.542
Nhiệt độ chớp cháy:

Ứng dụng:

Cảnh báo nguy cơ : H318-H315-H302-H335 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng, gây kích ứng da, nguy hiểm nếu nuốt phải, có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P305 + P351 + P338-P302 + P352-P321-P405-P501a Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun .Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch .Nếu bị rơi trên da: Rửa sạch bằng nhiều xà phòng và nước.

Xử lý cụ thể (xem nhãn). Kho bảo quản. Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế. "