Citric Acid Anhydrous (Cryst./Certified ACS), Fisher Chemica

A940 Citric Acid Anhydrous (Cryst./Certified ACS), Fisher Chemica

CAS: 77-92-9

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:C6H8O7

Khối lượng phân tử: 192.13

Nhiệt độ nóng chảy: 16 ° C - 16,5 ° C

Nhiệt độ sôi:153-154 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:1.665

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H318-H315-H335-H303 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng, gây kích ứng da, có thể gây kích ứng đường hô hấp, có thể gây hại nếu nuốt phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P305 + P351 + P338-P302 + P352-P321-P405-P501a. Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun .Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch .Nếu rơi lên da: Rửa sạch bằng nhiều xà phòng và nước. Xử lý cụ thể (xem nhãn). Kho bảo quản. Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế. "