Buffer Concentrate, pH 4.00 (Certified), Fisher Chemical

SB99 Buffer Concentrate, pH 4.00 (Certified), Fisher Chemical

CAS: 877-24-7

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử:
Khối lượng phân tử:
Nhiệt độ nóng chảy:
Nhiệt độ sôi:
Tỷ trọng:
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: