Buffer Concentrate, pH 11.00 (Certified), Fisher Chemical

SB142 Buffer Concentrate, pH 11.00 (Certified), Fisher Chemical

CAS: 56-40-6

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái


Tính chất hóa học:
Công thức phân tử:
Khối lượng phân tử:
Nhiệt độ nóng chảy:0 ° (32 ° F)
Nhiệt độ sôi:
Tỷ trọng:1.0
Nhiệt độ chớp cháy:

Cảnh báo nguy cơ: