Ammonium chloride, technical,powder

A/3800 Ammonium chloride, technical,powder

CAS: 12125-02-9

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:H4ClN

Khối lượng phân tử: 53,49

Nhiệt độ nóng chảy: 340 °C (S)

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H319-H302 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có hại nếu nuốt phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P305 + P351 + P338-P270 Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .Nếu riw vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này.: "