Ammonium bromide, 99+%, extrapure, SLR

A/3520 Ammonium bromide, 99+%, extrapure, SLR

CAS: 12124-97-9

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:H4BrN

Khối lượng phân tử: 97,94

Nhiệt độ nóng chảy: 452 ° C (D)

Nhiệt độ sôi: 235 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P305 + P351 + P338 Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả. "