Aluminium sulfate hexadecahydrate, technical

A/2520 Aluminium sulfate hexadecahydrate, technical

CAS: 1682-11-8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:Al2O12S3.16H2O

Khối lượng phân tử: 630.39

Nhiệt độ nóng chảy: 86 ° C (D)

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P305 + P351 + P338-P310. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .. NẾU RƠI VÀO MẮT. Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục súc rửa. Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ. "