Aluminium lithium hydride, 95+%, pure

A/2160 Aluminium lithium hydride, 95+%, pure

CAS: 16853-85-3

Nhóm độc hại: 4.3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:AlH4Li

Khối lượng phân tử: 37.95

Nhiệt độ nóng chảy:

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:2.44

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H314-H260 Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt, tiếp xúc với nước giải phóng khí dễ cháy có thể tự bốc cháy.

Tuyên bố phòng ngừa: P301 + P330 + P331-P280-P305 + P351 + P338-P310. NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG gây nôn. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt. NHỜ VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục súc rửa. Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ. "