Adipic acid, 99+%, pure

A/1000 Adipic acid, 99+%, pure

CAS: 124-04-9

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: C6H10O4

Khối lượng phân tử: 146.14

Nhiệt độ nóng chảy: 151 °C - 153 °C

Nhiệt độ sôi:337 °C (760mmHg)

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P305 + P351 + P338-P310 Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt. Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục súc rửa. Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ. "