Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), HPLC Grad

HB9813 Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), HPLC Grad

CAS: 76-05-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:C2H3N

Khối lượng phân tử: 41.05

Nhiệt độ nóng chảy: -46 °C

Nhiệt độ sôi: 81-82 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:0.781

Nhiệt độ chớp cháy: 2 ° C

Chỉ số khúc xạ: 1.343

Cảnh báo nguy cơ: H319-H332-H302-H312-H225 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có hại nếu hít phải, khó chịu nếu nuốt phải. Có hại khi tiếp xúc với da. Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P302 + P352-P301 + P312-P304 + P340-P305 + P351 + P338-P210-P240.